Общи условия

 1. ПРЕДМЕТ

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между Уникомс ЕООД и неговите клиенти, и се уреждат правилата за използване на уеб сайта и електронният магазин. С натискането на обект, линк или бутон, разположен на уеб сайта, се счита, че сте съгласни с настоящите Общи условия.

 1. ДАННИ ЗА ФИРМАТА

Уникомс ЕООД е търговско дружество, регистрирано според изискванията на българското законодателство. Адресът на дружеството е гр. София, жк. Лев Толстой, бл. 17, вх. А, ап. 1, ЕИК: 200349064, ДДС номер: BG200349064, МОЛ: Людмил Николов. Банкова сметка IBAN:  BG76UNCR70001508916831 лева, Банков Код BIC: UNCRBGSF , УниКредит Булбанк АД.

Връзката с Уникомс ЕООД се осъществява освен на посочения по-горе адрес и на телефони: +359 2 9362205, или на имейл адрес: office@unikoms.com

 1. ОБЩИ ДЕФИНИЦИИ

Продавач – Уникомс ЕООД или всеки от партньорите от партньорската мрежа Уникомс ЕООД, публикувани на сайта.

Партньорска мрежа – Други независими търговци, с които Уникомс ЕООД е сключил договор за продажба в техните търговски обекти на негови стоки и услуги при определени условия.

Клиент – Всяко лице, което използва сайта по какъвто и да е начин.

Сайт – Домейнът www.unikoms.com.com, и съответните им поддомейни.

Акаунт – елемент от сайта, състоящ се от имейл, парола, име и телефон, който позволява само един клиент да прави Поръчка. Както и да достига до ограничени части на сайта, където са достъпни допълнителни услуги и историята на някои от действията му.

Поръчка – заявка от клиента, чрез която той заявява намерението си да закупи стоки или услуги от сайта.

Стока и Услуга – всеки предмет на договора за покупко/продажба от сайта.

Договор – всеки договор, сключен от разстояние между Уникомс ЕООД и клиент, за покупко/продажба на стоки и/или услуги от сайта. Настоящите общи условия са неразделна част от този договор. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.

Съдържание – Цялата информация на сайта, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство; Съдържанието на всяка информация, изпращана от клиента на продавача и обратното; Информацията, свързана с продукти, услуги, такси, приложими от трети лица, с които Уникомс ЕООД има сключен под някаква форма партньорски договор.

Бюлетин, Брошура, Съобщение – информационни средства, касаещи продукти и/или услуги в търговските обекти и/или сайта на партньорската мрежа и/или Уникомс ЕООД, без обвързване с предоставената информация.

Плащане – събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Общите условия определят условията, при които Клиентът може да използва сайта и неговото съдържание, в случай когато не е налично друго валидно споразумение между страните.

Общите условия са задължителни за всички клиенти на сайта и използването му означава, че клиентът се е запознал внимателно с тях при всяко негово използване.

Общите условия могат да бъдат променени едностранно и по всяко време от Уникомс ЕООД. Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването им на сайта.

С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние.

Уникомс ЕООД си запазва правото да прекрати или откаже регистрация на клиент, без оглед на причината и без да дължи каквито и да е неустойки или обезщетения за това.

Възможността за поръчка е за територията на Р. България, само за лица над 18 години. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на акаунт лицето декларира, че е пълнолетно (навършило 18 години).

Уникомс ЕООД уточнява, че изображенията (статични/динамични презентации и т.н.) на продуктите имат информативен характер и е възможно доставените продукти да се различават от изобразените, поради технически грешки, промяна на характеристиките, дизайна или ревизията на стоките. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на продавача за такива несъответствия.

Характеристиките, описанията и цените на сайта могат да съдържат грешки и да бъдат променяни по всяко време. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на продавача за такива несъответствия.

Уникомс ЕООД си запазва правото да прави промени по сайта, неговата структура и функции без предварително известяване на клиентите.

Уникомс ЕООД не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на сайта, поради всякакви причини.

Уникомс ЕООД си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки, на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.

Всички стоки, включително тези в промоция, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано на сайта.

Възможно е сайтът да съдържа линкове към други сайтове, като Уникомс ЕООД не носи отговорност за информацията и политиките на тези сайтове.

Уникомс ЕООД и клиентът се съгласяват, че електронната комуникация помежду им, в това число и използването на конкретен акаунт, има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.

Уникомс ЕООД не начислява допълнителни разходи за използване на средството за комуникация от разстояние за сключване на договора.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, от това не произтича недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

 1. ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

С изпращането на поръчка в сайта или по телефона, клиентът се съгласява да получи съответната стока и/или услуга от продавача срещу заплащане.

Уникомс ЕООД уведомява клиента по телефон или имейл за регистрирането на поръчката, както и за всеки етап от нейната обработка, което няма смисъл на приемане, потвърждаване, поемане на ангажимент за изпълнение. В този смисъл продавачът има право да не достави част или всичките стоки и/или услуги по поръчката. Тогава единствената отговорност на продавача е да върне предварително взетите суми по поръчката, ако има такива.

Договорът от разстояние се счита за сключен в момента на получаване на имейл или обаждане по телефон, че поръчката е изпълнена и предадена за доставка.

Предоставената информация от клиента, както и настоящите общи условия са неразделна част на Договора от разстояние.

 1. ПОЛИТИКА ЗА ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Достъпът до сайта за регистриране на акаунт и създаване на поръчка е позволен на всеки клиент.

Уникомс ЕООД може да ограничи достъпа до поръчки, стоки, услуги, платежни методи и други на който и да е клиент, по свое усмотрение без предварително предупреждение или известие. Уникомс ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът търпи или може да претърпи в резултат на това решение.

Всеки клиент може да има само един акаунт на сайта. Не се допуска един акаунт да се споделя между няколко клиенти, като отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от клиента.

Всички цени на сайта са обявени в лева (BGN) с включено ДДС.

Цената на продукт не включва цената за доставка и дължимите такси при плащане. Като във всички случаи преди завършването на поръчката Уникомс ЕООД ще посочи на сайта стойността на допълнителните разходи, които клиентът трябва да заплати.

Възможно е след закупуването на стока или услуга Уникомс ЕООД да поиска по имейл на клиента Рецензия, относно закупената стока или услуга.

Цените на сайта, задраскани с линия, посочват старата цена на стоката в магазина. Тези цени имат информативен характер и нямат юридическа стойност.

При представянето на стоките и услугите Уникомс ЕООД си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта.

Уникомс ЕООД си запазва правото да променя цените на стоките и услугите по всяко време, без предварително да известява за това клиента.

Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовите наличности и/или за периода на промоционалния период, ако има такъв.

Уникомс ЕООД не гарантира наличността на никой продукт и/или услуга, който може да бъде закупен от сайта.

Уникомс ЕООД може по своя преценка да издава кодове за отстъпка. Стойността, обхвата и периода на валидност се определят едностранно от Уникомс ЕООД.

 1. ПОРЪЧКА

Клиентът може да прави поръчка на сайта чрез добавянето на предлаганите стоки и услуги в количката за покупки, следвайки указанията и стъпките в сайта, за да завърши и изпрати поръчката.

Завършвайки своята поръчка, клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката.

Незавършените поръчки не водят до регистриране на поръчка.

Стоките и услугите са достъпни в рамките на стоковите наличности и могат да бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличностите.

До момента на доставка продавачът може да откаже да изпълни направена поръчка, като предварително уведоми за това клиента, без никакви последващи отговорности или задължения за всяка от страните. Тогава доставчикът е длъжен да възстанови платените от клиента суми, ако има такива, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за клиента.

С изпращането на поръчката клиентът дава право на продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка, но не само.

Клиентът се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на Уникомс ЕООД се свърже с него по телефон или e-mail.

 1. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И ОТКАЗВАНЕ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Право на отказ от сключения договор имат само тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Съгласно договора за дистанционна продажба можете да върнете продукта при ненарушен търговски вид без обективна причина за рекламация в срок от 15 дни, считано от датата на получаване на стоката или от датата на сключване на договора – при договор за услуги. Когато клиентът е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която клиентът приеме последната стока. Като транспортните разходи са задължение на клиента.

Също така можете да изискате връщане на стоката при следните ситуации:

 • Наличие на несъответствие с описанието, което сте прочели на сайта. В този случай имате право на избор между възстановяване на сумата или замяна на стоката с нова и корекция на разликата в цената. Разходите за връщане на стоката се поемат от Уникомс ЕООД.
 • Нарушена опаковка или неработещ продукт до 24 часа от получаването. Можете да изискате замяна на стоката още при получаването, ако установите, че е в лош търговски вид или до 24 часа след получаването, ако не работи коректно. В този случай разходите по връщане на продукта се поемат от Уникомс ЕООД.
 • Объркана стока при доставката. Ако установите, че стоката, която Ви доставя куриера е различна от тази, която сте поръчали, можете да я върнете на куриера, за да бъде изпратена коректна. Разходите за доставка се поемат от Уникомс ЕООД.

Клиентът е задължен да информира Уникомс ЕООД за своето намерение да върне закупените стоки или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на посочения срок. За да упражни правото си на отказ, клиентът може да използва стандартния формуляр за отказ.

Стоките следва да бъдат върнати в централният офис на Уникомс ЕООД: гр.София, бул. Рожен 18, с опция за преглед, за да може да бъде прегледано нейното състояние, серийни номера, съответствие с условията на връщане.

В случай, че клиентът упражни правото си на отказ, доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това доставчика.

Продавачът има право да забави възстановяването на сумата до получаването на продадените стоки.

Възстановяването на сумата се извършва по банков път или чрез наложен платеж в офиса на куриера, или на каса в централния офис на Уникомс ЕООД.

Когато клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, той трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Уникомс ЕООД без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Уникомс ЕООД преди изтичането на 14 дневния срок.

Клиентът носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Клиентът се задължава да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.

В случай, че поръчана и предварително платена стока и/или услуга от клиента не може да бъде доставена от продавача, то последният ще информира клиента за това и ще възстанови платената сума, в срок от 14 дни от датата, на която продавачът е установил този факт или от датата, на която клиентът е изразил желанието си за прекратяване на договора.
Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

 • за стоки и услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които продавачът не е в състояние да контролира;
 • за стоки, изработени и/или преработени съобразно изискванията на клиента или по негова индивидуална поръчка;
 • за стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
 • за консумативи, батерии, канцеларски материали, разпечатани от клиента;
 • за принтери с разпечатани консумативи от клиента;
 • за аудио и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани и/или активирани и/или регистрирани от потребителя;
 • за стоки, чиято гаранция е била регистрирана в сайта на производителя;
 • когато клиентът изрично е поискал от продавача да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка. Когато при такова посещение продавачът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от клиента, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
 • когато не е изпълнено условието при поръчани повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт да е разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани;
 • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;
 • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;
 • за стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • за стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • предоставяне на услуги, транспорт на стоки, отдаване под наем, развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение.

 

Условия за връщане или замяна:

 • Всички стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка с прилежащите аксесоари и документи;
 • Стоката трябва да бъде в оригинална опаковка и пълна окомплектовка: аксесоари, дискове, ръководства, транспортна опаковка, оригинална гаранционна карта и всички документи, с която е била доставена;
 • Стоката трябва да бъде без следи от употреба, драскотини, наранявания, охлузвания, със защитни найлонови покрития, ако е имало такива и други външни белези;
 • Опаковката трябва да е здрава, да не е разкъсана, надраскана или повредена;
 • Ако стоката е била придружена с подарък, трябва да се върне и подаръка;
 • Ако стоката е с модифициран или изтрит софтуер, следва да бъде възстановен до фабричния инсталационен вид.

Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, си запазваме правото да изискаме такса за привеждането му в началния му вид (ако е възможно) или за покриване разликата в цената, получила се при продажбата на продукта като втора употреба, или по избор на клиента да му доставим продукта обратно за негова сметка.

 1. ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

Цените на стоките и услугите са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

Цената и начинът на плащане са посочени във всяка поръчка.

Уникомс ЕООД издава фактура или касов бон за всяко плащане по поръчка, чрез която клиентът си е купил стока и/или услуга. Клиентът се съгласява да получи фактурата/касовия бон физически заедно със стоката, както и по електронен път на e-mail, посочен от клиента в акаунта му или чрез качването ѝ в самия акаунт.

Ако клиентът желае фактура, е длъжен да предостави цялата необходима информация в съответствие с действащото законодателство за издаването ѝ. В противен случай Уникомс ЕООД издава Касов бон.

За правилното съставяне на фактура, клиентът е длъжен да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в поръчката, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна. Клиентът носи цялата отговорност за верността на предоставените данни.

Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин и съгласно договореното при сключване на договора от разстояние и според условията между клиента и съответния доставчик на платежни услуги.

Клиентът се съгласява, че продавачът има право да изисква и приема авансово плащане за сключените с клиента договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

В случай, че Уникомс ЕООД не получи плащане съгласно избрания от клиента начин, продавачът има право да счита поръчката за невалидна.

 1. ДОСТАВКА

Продавачът доставя поръчаните стоки чрез куриерска фирма Еконт Експрес на посочен от клиента адрес, чрез собствени средства на посочен от клиента адрес, на посочен от клиента офис на куриерската фирма или в магазин от партньорската мрежа на Уникомс ЕООД в зависимост от избора на клиента.

Продавачът извършва доставката на стоките само на територията на Република България.

Предлаганите стоки са съпроводени с необходимите документи и опаковка.

Времето за доставка обикновено е средно от 1 до 3 работни дни за стоки, налични в централен склад, 1 до 5 работни дни за стоки, налични във външен склад, до 20 работни дни, когато стоката е с доставка от направата на поръчката, без да надвишава 40 работни дни. В страницата на продавача се посочва очакван срок за доставка на конкретни стоки, който има приблизителен и ориентировъчен характер и който не отменя уговорения със сключване на договора от разстояние срок на доставка по предходното изречение. Ако продуктът не може да бъде доставен, Уникомс ЕООД се задължава да информира за това клиента.

Доставката на поръчки, съдържащи стоки на стойност над 1000лв (с ДДС) е безплатна за клиента, ако стоките не са в промоция или клиента не ползва други намаления или отстъпки. Като във всички случаи преди завършването на поръчката Уникомс ЕООД ще посочи на сайта стойността на допълнителните разходи, които клиентът трябва да заплати (ако има такива).

Доставката в магазин от партньорската мрежа на Уникомс ЕООД е безплатна като доставката може да бъде изпълнена съгласно графика за доставки на Партньора.

Детайлите по отношение на доставката на стоките не представляват договорно задължение от страна на продавача за извършването на съответната доставка на конкретна дата. Съответно клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от продавача, че ще достави стоката не е спазена.

Доставките се извършват от понеделник до петък между 09.00 и 18.00 часа и събота между 09.00 и 13.00 часа, с изключение на празнични дни. Изключение може да има за населени места със специален график на обслужване.

При доставка с куриер Еконт Експрес в деня на доставка ще получите SMS от куриера, че имате пратка за получаване. Ако не бъдете намерен на уречените ден и място и няма друго лице, което да приеме пратката вместо Вас, куриерът оставя стикер, че е идвал и координати, на които да се свържете с него. Пратката се връща в офиса на куриера до поискване от Ваша страна. Ако и на следващия ден не се свържете с нас или куриерската фирма, приемаме поръчката за анулирана. Клиентът има възможност да отвори и прегледа съдържанието на пратката преди да плати на куриера.

Уникомс ЕООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят клиента по телефона или имейл, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

Всички стоки са застраховани до момента на получаване и пристигат с документи за гаранция, касова бележка (или фактура, ако има изискана такава).

Клиентът се съгласява, че удостоверяването за получената стока може да се извърши от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на клиента – страна по договора.

Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от продавача или куриера и, ако не отговаря на изискванията, да уведоми за това незабавно продавача.

Рискът от загуба или повреда на закупените продукти преминава върху клиента в момента, в който клиентът или посочено от него трето лице, различно от избраната от Уникомс ЕООД компания за куриерски услуги приеме стоките.

 1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на клиента, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на клиента на транспортния документ, предоставен от куриера.

 1. ГАРАНЦИИ

Стоките, които Уникомс ЕООД предлага, са с гаранция за Съответствие, съгласно действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител и/или дистрибутор, за тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Извън гаранцията за Съответствие по предходната разпоредба, продуктите може да притежават и допълнителна Търговска гаранция. Това ще бъде упоменато в описанието на продукта на сайта и в Гаранционната карта, съпътстваща стоката, в която ще присъстват и точните Условия за гаранцията.

Наличието на такава Търговска гаранция не ограничава законовата гаранция за съответствие на закупените стоки с договора за продажба по смисъла на Закона за защита на потребителите. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

Гаранционният срок на стоката започва да тече от датата на продажба.

Стоки, разполагащи с гаранционна карта, издадена от производителя, се обслужват от собствените им сервизни мрежи в рамките на гаранционния период. Сервизните мрежи, оторизирани от производителя, поемат цялата отговорност за продукта при ползване на гаранция, при посочените от тях условия. Контактите, адресите и телефоните на тези сервизи са посочени на оригиналната гаранционна карта. При дефект в гаранционния период се обърнете към телефоните, посочени в гаранционната карта за консултация. Обикновено дефектният продукт трябва да се транспортира до най-близкия сервизен център, оторизиран от производителя и този център поема цялата отговорност за ремонта на продукта. Детайлите по решаване на гаранционни казуси се определят от съответния производител и неговата сервизна политика.

Във всички изброени случаи срокът за изпълнение на гаранцията е до 30 дни.

Гаранционните карти, издадени от Уникомс ЕООД може да се изпращат на хартиен носител заедно с поръчания продукт, в електронен формат на посочения от клиента имейл адрес или чрез добавянето им в акаунта на клиента.

Клиентът е длъжен да актуализира регулярно данните в акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, защото продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционните карти и други документи. Продавачът няма да преиздава гаранционни карти, издадени въз основа на грешни или стари данни, които клиентът не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните стоки.

Стоките, закупени с гаранционна карта от Уникомс ЕООД или Партньорската мрежа на Уникомс ЕООД, могат да бъдат сервизирани освен от продавача, но и от другите членове на Партньорската мрежа. Възможни са изключения или ограничения от това правило.

 1. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Продавачът има право да използва подизпълнители без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на клиента за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители.

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Цялото съдържание, включително, но не само, изображения, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание, публикувано на сайта, е собственост на Уникомс ЕООД или на трети лица, като в този случай Уникомс ЕООД притежава разрешение за ползване.

Всички търговски марки, цитирани в сайта, принадлежат на техните собственици.

Цялото съдържание, до което клиентът получава достъп, е защитено от договора, освен ако не е придружено от писмено съгласие за ползване между Уникомс ЕООД и клиента или трета страна.

Договорът от разстояние не дава разрешение на клиента да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от съдържанието на сайта, освен с изричното съгласие на  Уникомс ЕООД.

 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на продавача, могат да бъдат използвани от същия за всякакви законосъобразни цели без да е необходимо продавачът да иска съгласието на клиента за обработването им във всеки отделен случай.

Уникомс ЕООД може без съгласието на клиента да събира други данни като, но не само IP адрес, операционна система, време за посещение, място, от което е достъпен сайта, име и версия на уеб-браузъра и други данни, предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът до сайта.

Клиентът може да се откаже от събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като с това оттегля съгласието си от Общите условия, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или, без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата. Упражняването на това право става писмено, посредством възможностите за контакт с продавача.

Предоставяйки свои лични данни на продавача като, но не само имейл, телефон, клиентът дава съгласието си с него да се свързва както продавача така и трети лица, които са партньори на Уникомс ЕООД.

Клиентът e отговорен за опазването на поверителността на неговата парола и акаунт и е отговорен за всички действия, извършвани чрез неговият акаунт.

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

Уникомс ЕООД е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен № 15086.

Личните данни, получени за обработка от потребителите, се съхраняват на сървъри, достъпът до които се осъществява посредством SSL сертификати с удостоверител Банксевиз.

Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел, както и на поправка на тези Лични данни.

Личните данни на клиента може да бъдат предоставени на съответните държавни органи, на основание и в рамките на закона, и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

 1. ОТГОВОРНОСТ

Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача.

Уникомс ЕООД не носи отговорност за действията, на което и да било лице, което използва съдържанието на сайта.

Уникомс ЕООД не носи отговорност за каквито и да било вреди, преки, косвени, инцидентни или други, настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на сайта или за всякакви грешки или пропуски в съдържанието, които могат да доведат до вреди.

Уникомс ЕООД не гарантира на клиента наличността на никой продукт, достъп до сайта, акаунта, съдържанието, продукти и услуги и не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на това.

Уникомс ЕООД не предлага никакви гаранции, че стоките и услугите ще отговарят на изискванията или очакванията на клиента.

Уникомс ЕООД при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да е щети, в това число, но не само пропуснати ползи, загуба на информация, прекъсване на дейност, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на сайта.

Във всички останали случаи отговорността на продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена от клиента стока.

 1. РЕКЛАМА

При създаване на акаунт, клиентът се съгласява по подразбиране да получава брошури, известия, бюлетини и други специални предложения от Уникомс ЕООД.

Клиентът може по всяко време да се откаже от получаване на специалните предложения, брошури и известия: Чрез използването на специалния линк, намиращ се във всяко специално предложение; Чрез използването на специална част в акаунта си; Чрез обаждане на контактите на продавача; Писмено на имейл.

С приемане на настоящите условия клиентът се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения, осъществявани с или без човешка намеса.

Клиентът може по всяко време да се откаже от получаването на съобщения и кратки текстови съобщения, чрез обаждане на контактите на продавача или писмено на имейл.

Уникомс ЕООД си запазва правото да избира към кого да изпраща такава информация, както и да премахне от своята база данни отделни контакти на Клиент без всякакви бъдещи ангажименти и без допълнително известие.

Уникомс ЕООД не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия.

Отказът за получаване на специални предложения и известия не означава отказ от настоящия договор.

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Страните не носят отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

Ако в срок от 14 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

 1. СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Този Документ е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право.

С използването, посещението, разглеждането и друго на всякакво съдържание, продукт, или услуга, достъпно и/или доставено по всякакъв начин, клиентът се съгласява с тези Общи условия.

Споровете, които могат да настъпят между клиент и Уникомс ЕООД ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

Изберете език