Блог

Публична покана за публикуване

Днес 23.02.2021 г. е публикувана Публична покана в http://www.eufunds.bg- интернет адрес на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС Тя е във връзка с провеждането на процедура «ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА» за определяне на изпълнител с предмет: Доставка на 1 бр. ДМА, както следва: 1.Линия за производство на светодиодни модули – 1 брой Публична […]

Проект ДБФП № BG16RFOP002-2.040-0845-C01 Подобряване на производствения капацитет в Уникомс ЕООД.

На 22.12.2020 г. стартира изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-2.040-0845-C01 Подобряване на производствения капацитет в Уникомс ЕООД. Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на Уникомс ЕООД като производител на разнообразни LED осветителни тела, в малки серии, в нови мощности и технологии за увеличаване на производствения капацитет и качеството и гъвкавостта на […]

Основни характеристики на осветителните тела

За правилен избор на осветление е необходимо потребителите да бъдат информирани относно техническите характеристики на осветителните тела и тяхното значение. Целта на нстоящата публикация е да бъдат обяснени накратко основните показатели, които ще откриете в описанията на нашите продукти. Светлинен поток – количеството светлина, което осветителното тяло излъчва в пространството около него. Мерната единица за […]

Изберете език