Блог

Договор за финансиране от МВУ № BG-RRP-3.004-2345-C01 с наименование: „Технологична модернизация в предприятието”

12.04.2023

 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Обща цел: да допринесе за постигане на устойчив растеж и развитие на „УНИКОМС“ ЕООД, чрез разширяване на дейността и повишаване на производствения капацитет на предприятието.                                                                                                                                                                                Специфичните цели: технологична модернизация, цифровизация и автоматизация на производствените процеси; повишаване ефективността на производствените процеси; повишаване на  производителността на предприятието; намаляване на производствените разходи; оптимизиране на производствената верига; разширяване на пазарното присъствие.  Целите, които се преследват с реализацията на настоящия договор за финансиране, са в пълно съответствие с целите на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, насочени към повишаване на ефективността на производствените процеси и производителността в българските МСП, оптимизация на производствените вериги и създаване на условия за устойчив растеж и развитие. Планираната по договора за финансиране инвестиция е в съответствие и с ключовото за настоящата процедура изискване за спазване принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната  среда и ще допринесе за екологичния преход на страната.                                                                                                                                                                                                         Кратко описание и етапи: „УНИКОМС“ ЕООД планира да закупи, монтира и въведе в експлоатация оборудване, за повишаване капацитета на стопанският обект на предприятието, за производство   на  LED осветителни тела. Планира се придобиване и въвеждане в експлоатация на следното оборудване:                                                                                                                                                                                                                                                          линия за обработка и асемблиране на осветителни тела – 1 брой, състояща се от:                                                                        модул за механична обработка – 1 брой; модул за нанасяне на лепило или защитен компонент за заливане на светодиодни модули – 1 брой; поялници – 6 броя; автоматичен модул за рязане и заголване на кабели – 1 брой, като е предвидена дейност, включваща следните етапи: избор на изпълнител за доставка на планираното за придобиване оборудване; доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на планираното за придобиване оборудване. С внедряването в производственият процес на гореописаната линия, ще се създадат предпоставки за: повишаване на ефективността на производствените процеси; цифровизация и автоматизация на производствени процеси; разширяване на производствения капацитет и пазарното присъствие на компанията.

                                                                                                 Краен получател: „УНИКОМС“ ООД                                                                                                                                                                            Обща стойност: 358 990.00 лв., от които179 495.00 лв. безвъзмездно финансиране.                                                                                                                                                    Начало: 10.04.2023 г. Край: 10.04.2024 г.

 

Informatsia_sayt-1-1

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „УНИКОМС“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) към Министерство на иновациите и растежа“   

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Изберете език